Djurskydds regler

Texterna är hämtade från jordbruksverkets hemsida.

Sverige har många regler om hur djurhållning ska ske på bästa sätt. Vill du läsa om om dom i sin helhet så kan du ladda ner dom på Jordbruksverkets hemsida. Djurskyddsreglerna sätter upp en lägstanivå och det betyder att det är det minsta du ska uppfylla för att din hund ska må bra och bete sig på ett naturligt vis.

NÅGRA REGLER

Du eller någon annan ska se till dina djur minst två gånger per dag. UNGA, SJUKA eller SKADADE djur ska ses till oftare.

Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd.

Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen rastas på annan plats.

Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundarna bara hållas bundna i högst två timmar per dygn.

Hundar får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med jakt och transport).

I tabeller som innehåller måttbestämmelser för hundrastgårdar och boxar anges hundens storlek som mankhöjd.

DJURSKYDD FÖR HUNDAR

Du ska behandla din hund väl och skydda den mot onödigt lidande och sjukdomar. Din hund ska hållas och skötas i en god miljö och på ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt.

Hundar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett. Social kontakt kan du ge genom sällskap med andra hundar, katter eller människor. Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning.

Om din hund blir sjuk eller skadad ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård.

Det är viktigt att du håller din hund tillfredsställande ren och att du sköter pälsen. Förvaringsutrymmen för hunden ska också hållas tillfredsställande rena.

Djur som är främmande för varandra får inte föras samman i förvaringsutrymmen uran uppsikt. Aggressiva djur får ALDRIG föras samman i förvaringsutrymmen. Hundar får inte hetsas mot varandra eller mot andra djur.

SKÖTSEL AV HUNDAR

Hundar är utpräglade flockdjur som bör ha sällskap under de flesta av dygnets timmar. Social kontakt med människor är särskilt viktig. Kontakt med människor några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning är ett bra sätt att tillfredsställa hundens sociala behov.

HUNDVALPAR får inte skiljas från mamma så länge de behöver moderns mjölk och omvårdnad annat än tillfälligt, och vid tidigast 8 veckors ålder om det inte finns särskilda skäl.

Om du har en hundvalp som är under fyra månader gammal får du endast lämna den helt ensam kortare stunder. Dessutom får valpar under sex månader endast hållas bundna kortare stunder.

Det är inte lämpligt att valpar under sex månader sitter i karantän.

FODER & VATTEN

Varje dag ska du ge din hund foder av god kvalitet. Fodret ska garantera att ditt djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Du ska se till att din hund inte blir över- eller underviktig. Om fler djur utfodras tillsammans ska du se till att alla har möjlighet att äta i lugn och ro, utan att störas av dom andra.

Om du håller din hund inomhus ska den ha fri tillgång till dricksvatten. För hundar som ständigt vistas i rastgård ska du se till att hunden får tillgång till ljummet vatten minst två gånger per dygn. Gör det på ett sådant sätt att det inte omedelbart fryser, om hunden inte har tillgång till vatten från frostfri vattenautomat eller liknande.

RASTNING

Daglig motion och regelbunden rastning är nödvändigt för alla hundar. Om du håller din hund inomhus måste du regelbundet rasta den utomhus, med hänsyn taget till hundens ålder och hälsotillstånd. Hundar bör rastas åtminstone var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar oftare. Det är inte lämpligt att låta en hund ligga ensam under en hel dag och inte bli rastad fören ägaren kommer hem mot slutet av dagen. Det är viktigt att du som ägare löser rastningsfrågan på ett tillfredsställande vis. Hundar som permanent vistas i hundgård ska rastas på annan plats för att de ska komma utanför hundgården åtminstone en gång per dag.

Mellan den 1:e MARS och den 20 AUGUSTI ska du hålla din hund under sådan tillsyn att den hundras från att springa lös där det kan finnas vilt. Under resten av året ska du hålla uppsikt över hunden och hindra den från att driva eller förfölja vilt, när hunden inte används vid jakt. Tiderna då jakt med lös hund är tillåtet finns i JAKTFÖRÅRDNINGEN. I naturreservat kan det finnas striktare koppeltvång för hundar.

UPPBINDNING

DU FÅR INTE BINDA DIN HUND INOMHUS. Om du behöver dämpa en stökig hund kan du hålla den i koppel en stund. Utomhus får du inte hålla din hund uppbunden permanent. Detta gäller även vid användande av löplina. Det är tillåtet att kortvarigt binda en hund utomhus – men inte mer än högst två timmar per dygn och då endast på ett sätt som inte kan skada hunden. Valpar under sex månader får endast hållas bundna kortare stunder. Hundar får inte bindas vid fordon, om inte en speciell uppbindningsanordning används som hindrar fordonet från att lämna platsen innan uppbindningsanordningen avlägsnats. Hundar får heller inte tränas eller rastas med hjälp av bil.

MUNKORG

Tättsittande munkorgar som hindrar hundar från att hässja får endast användas tillfälligt. Att en hund Hässjar innebär att den flämtar upp till 200 till 400 gånger per minut. Hunden gör det för att svalka av kroppen eftersom den inte kan svettas.

ELHALSBAND & STACKELHALSBAND

Elhalsband och stackelhalsband FÅR INTE ANVÄNDAS PÅ HUNDAR. Med elhalsband menas halsband som ger hunden elstötar. Stackelhalsband är ett halsband med taggar som skärper verkan av halsbandet.

ELSTÄNGSEL

Osynliga elstängsel får inte användas till hund. Med osynliga elstängsel menas en nedgrävd ledning som utgör en gräns. När hunden passerar gränsen får den en elektrisk stöt via exempel ett särskilt halsband med en mottagare. Synliga elstängsel får användas till hund om ytan som stängslas in är tillräckligt stor. Med synligt elstängsel menas stängsel som ger elstöt när djuret kommer i direkt kontakt med stänsgslet.

För att få använda synliga stängslet så måste ytan som omgärdas av stängslet vara minst 50 gånger minimimåtten för rastgård för hundar som är mindre än 45 cm i mankhöjd. För hundar som är större än 45 cm i mankhöjd krävs en yta som är minst 800 kvadratmeter för att få använda synligt elstängsel.

UTRYMMEN FÖR HUNDAR

Hundar ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som är bra för deras hälsa och ger dom möjlighet att bete sig naturligt. Inredning och utrustning i utrymmen får inte riskera att skada din hund eller på något annat sätt vara risk för djurets hälsa. Därför ska inredning som kan skada djuret vara försett med lämpligt skydd. Rum och andra utrymmen där din hund vistas i ska vara anpassade till antalet hundar som hålls i utrymmet. Samtliga hundar ska ha tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats. Alla djur ska samtidigt kunna ligga i en naturlig ställning. Hundarna bör också ges möjlighet till att kunna bädda. Digivande tikar ska ha tillgång till en lugn och ostörd plats för sig och valparna. Måtten som anges för rastgårdar, boxar och andra förvaringsutrymmen är minimimått. Utrymmena får gärna vara större men aldrig mindre än de angivna måtten i respektive tabell.

MILJÖ

Om du håller din hund inomhus ska utrymmena vara ventilerade och isolerade så att de håller en temperatur och luftfuktighet som är lämplig för de djur som bor där. Temperaturen inomhus i hundstallar bör vara mellan +10-21 grader beroende på ålder och ras. Gamla och mycket unga individer behöver vanligtvis lite varmare omgivningstemperaturer.

Hundar får endast tillfälligt utsättas för luftföroreningar som överskrider följande värden: AMONIAK 10 ppm (miljondelar) KOLDIOXID 3000 ppm Förvaringsutrymmen för hundar ska vara konstruerade så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera.

FÖNSTER & BELYSNING

Utrymmen för hundar måste ha fönster för att släppa in dagsljus. De ska dessutom vara försedda med belysning som är reglerad och riktad så att de djur som vistas i rummet inte utsätts för obehag.

SÄRSKILDA UTRYMMEN

I större anläggningar för hundar ska det finnas utrymmen för: -Foder och foderhantering -Bad och skötsel för djuren -Isolering för vård av sjuka djur

BRANDSKYDD

I hundstallar ska det finnas förutsättningar för att rädda hundarna vid brand.

RASTGÅRD

I utomhusrastgårdar för hundar måste det finnas olika ställen, där hunden kan vistas vid varierande väder. Hunden ska kunna välja antingen plats i solen, i skuggan eller i lä eller plats under tak vid regn och snö. Det ska också finnas en liggplats som är upphöjd från marken, minst 0,5 meter. Små raser och hundar med nedsatt rörlighet ska ha en landgång eller trappa till liggplatsen, om de inte förmår att hoppa upp själva. Hunden ska också ha tillgång till innomhusutrymme i anslutning till rastgården eller en koja som skyddar mot väder och vind. Om du håller dina hundar i rastgård permanent ska du se till att det finns miljöberikning för hundarna. Du behöver också komma ihåg att hundarna ska rastas utanför rastgården minst en gång per dag. I tabellen kan du se minimimåtten för rastgårdar beroende på hur många och stora hundar som ska hållas där.

Storlek på hundrastgårdar (m2)

Om två hundar av olika storlekar hålls i samma rastgård, ska storleken på rastgården räknas som för två hundar av den större storleken i tabellen. Om det finns ytterligare hundar av olika storlekar i samma rastgård ska storleken ökas enligt följande.

1. Den minsta av den största hunden räknas som två hundar av den största hunden enligt ovanstående tabell.

2. Till denna yta adderas tillkommande hundar enligt sista raden i tabellen.

Fler bestämmelser om rastgårdar hittar du på jordbruksverkets webbplats.

BOXAR

I hundstall eller liknande ska väggarna mellan boxarna ha siktbarriärer minst halva mellanväggens längd. Siktbarriärerna ger hundarna möjlighet till avskildhet från andra hundar. Boxkonstruktionen bör även tillåta en viss synkontakt mellan hundarna.

I tabellen kan du se minimimåtten för boxar beroende på hur många och hur stora hundar som ska hållas i dem. Boxar ska ha normal takhöjd.

Storlek på boxar (m2)

Om två hundar av olika storlek hålls i samma box, ska storleken på boxen räknas som för två hundar av den större storleken enligt ovanstående tabell.

Om ytterligare hundar av olika storlek förvaras i samma box ska ytan minst ökas enligt följande.

  1. Den minsta och största hunden räknas som två hundar av den största hunden enligt tabellen.
  2. Till denna area adderas tillkommande hundar enligt sista raden i tabellen.

Fler bestämmelser om boxar hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

VALPNINGSBOX

I tabellen ser du minimimåtten för valpboxar.

Valpboxens storlek

HUNDKOJA

En hundkoja ska vara välisolerad och väl ventilerad. Den ska kunna skydda mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Kojan bör vara försedd med vindfång eller vindsluss så att vinden inte kan blåsa rakt in i kojan.

I tabellen kan du se minimimåtten för innermåtten på liggytan i hundkojan för en hund. Om flera hundar använder samma koja ska den vara stor nog för alla hundar att ligga ner i naturlig ställning samtidigt.

BURFÖRVARING

Hundar får inte förvaras i bur utom vid specifika tillfällen.

  1. Vid utställningar, tävling och prov samt vid träning inför tävling. Buren ska då vara täckt på minst två sidor och hundarna ska rastas minst varannan timme.
  2. I samband med jakt får hundarna förvaras i bur max 8 timmar per dygn om de rastas minst var tredje timme.
  3. I samband med transport får hundarna förvaras i bur. Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.

Hundar får övernatta i transportmedlen i samband med transporter till och från tävlings- och träningsplatser. Då måste du vara extra noga med att se till, att hunden kan vila tryggt och säkert i transportmedlet. Hunden ska få tillräckligt med både vatten, foder och luft men måste också skyddas mot t.ex. hetta och oljud. Särskild hänsyn ska då tas till säkerheten på övernattningsplatsen.

Mer information om burförvaring, utrymmesmått och transportregler finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

TRANSPORT AV HUNDAR

Din hund ska transporteras på ett säkert sätt. Djuren får inte riskera att utsättas för skada eller lidande i samband med transport. Transportmedlet som du använder för att transportera dina djur ska vara lämpligt för ändamålet. När du transporterar djur ska du se till att djuren skyddas mot värme och köld, samt mot stötar, skavning och liknande. Om hunden transporteras i en behållare eller bur ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att djuret får skugga och god ventilation.

Hundar får endast transporteras i en personbils bagageutrymme om du kan se till ditt djur från personutrymmet under den tid transporten pågår. Åtgärder ska vidtas för att säkra djuren vid inbromsning. Därför bör djuren transporteras i säkrad transportbur eller, då det gäller hundar, i särskilt anpassat säkerhetsbälte.

-Hundar får inte lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan befaras stiga +25 grader eller understiga -5 grader. -Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel. -I en behållare eller bur som används vid transport av hund i personbil ska varje hund ha minst följande utrymme: längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning minst gånger 1,10 bredd: hundens bröstbredd minst gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ned och kunna vända sig obehindrat. höjd: hundens höjd över hjässan i den ställning den är som högst. Takets längs får vara högst fem procent kortare än det angivna längdmåttet. -Om flera hundar transporteras i samma bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd. -Vid transport ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall. -Tikar som löper ska transporteras åtskilda från hanhundar. -Om det inte handlar om en brådskande transport av ett skadat eller sjukt djur till veterinär får du inte transportera -hundar under de två veckorna närmast beräknad förlossning om transport sträckan överstiger 50 km -hundvalpar som är yngre än en vecka – hundar den första veckan efter förlossningen.

De fullständiga reglerna om transport av djur hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Utöver de regler som nämns ovan för hund gäller följande för transport av hundar vid kommersiella transporter eller vid regelbundet återkommande transporter i yrkesverksamhet. -Fordon avsedda för användning vid kommersiella transporter av hundar eller för regelbundet återkommande transporter i yrkesverksamhet av hundar, ska ha utrymme som är särskilt avsett för hundar. -Utrymmet ska avskärmas mot personutrymmet med galler eller nät -Utrymmet ska avskärmas mot solbestrålning och vara mekaniskt ventilerat med fläkt som fungerar även när motorn är avstängd. -Utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan olägenhet eller dröjsmål.

Arbetande hundar som tjänstehundar och hundar i bruks och draghundsverksamhet vilka endast transporteras kortare sträckor (under 2 timmar) och sedan arbetar eller rastas, får transporteras i utrymme med minimimåtten: längd: minst 0,9m bredd: minst 0,6m höjd: minst 0,7m Hunden ska dock alltid kunna ligga ned på ett bekvämt sätt.

För övriga hundar gäller ordinarie utrymmeskrav för hundens transporter: längd: hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning minst gånger 1,10 bredd: hundens bröstbredd minst gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ned och vända sig obehindrat. höjd: hundens höjd över hjässan i den ställning den är som högst i. Om fler hundar transporteras i en bur ska bredden för varje hund ökas med denstörsta hundens bröstbredd.

Mer information om yrkestransport av hundar finns på Jordbruksverkets webbplats.

AVEL MED HUNDAR

Vid hundavel ska hänsyn tas till anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper som kan riskera antingen moderns eller avkommans hälsa och välbefinnande.

Den svenska avelsregleringen tydliggör vad som är djurskyddsmässigt acceptabelt i fråga om avel med hund. Den ger också stöd för de bekämpningsprogram mot ärftliga defekter som idag genomförs inom många rasklubbar.

Avel som kan medföra lidande för din hund är förbjuden. Hunden får inte användas i avel om den bl.a. -har en sjukdom eller funktionshinder som kan ärvas -bär eller kan antas bära på viss sjukdomsanlag -har beteendestörningar som överdriver rädsla eller oprovocerad aggressivitet -saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt

En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet och inte tidigare än vid 18 månaders ålder. Tvångsparning får inte förekomma. En tik som har förlösts 2 gånger med kejsarsnitt får inte användas mer i avel.

De fullständiga reglerna om avel med hund hittar du på Jordbruksverket webbplats.

OPERATIVA INGREPP PÅ HUNDAR

Om din hund behöver genomgå ett operativt ingrepp ska detta göras av veterinär. Även andra behandlingar som utförs för att lindra eller bota sjukdom ska utföras av en veterinär om behandlingen kan orsaka djuret lidande.

Huvudregeln är att ett operativt ingrepp endast får göras om det är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl. Detta innebär till exempel att det inte ät tillåtet att operera bort stämbanden på en hund för att hundra den för att skälla. Man får heller inte ta hål o öronen på hund för att till exempel örhängen. Svans och öronkupering är inte tillåtet om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.

Det finns några ingrepp som är undantagna från förbudet. Det gäller bland annat, kastrering av husdjur och ID-märkning med exempelvis microchip eller tatuering. Dessa ingrepp är tillåtna men måste utföras av veterinärer eller särskilt utbildade personer.

MÄRKNING AV HUNDAR

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar vara märkta och ägarregistrerade.

Lagen omfattar alla hundar, som vistas permanent i landet. Lagen innebär att en hundägare ska låta märka sin hund med microchip eller tatuering så att den kan identifieras. Hundägare ska också registrera sitt ägarskap i ett för landet centralt register. Jordbruksverket administrerar det Centrala hundregistret.

Alla hundar som förs in från utlandet ska bland annat vara märkta. Från den 3 Juli 2011 är endast microchip godkänd märkningsmetod för djur som reser inom EU. Tatuering kommer fortfarande att vara en godkänd märkningsmetod för djur som ska stanna i Sverige.

Mer information om märkning och införsel av hundar finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HUNDAR

Du kan i vissa fall behöva ett tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva verksamhet med hund. Hundpensionat och hunddagis är några exempel på verksamheter som kräver tillstånd. Även uppfödare och andra hundägare som har många hundar kan omfattas av tillståndskravet.

Tillstånd krävs för den som -håller 10 hundar eller fler hundar äldre än 12 månader -föder upp 3 eller fler kullar per år -upplåter 3 eller fler hundar per år (t.ex. draghunds- eller vakthundsuthyrning) -säljer hundar från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning -säljer 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning -förvarar eller utfodrar 4 eller fler hundar (t.ex. hunddagis och hundpensionat) -yrkesmässigt upplåter, föder upp, säljer, förvarar eller utfodrar hundar.

Ansvaret för att ha nödvändiga tillstånd ligger alltid på verksamhetsutövaren. Du är skylldig att förvissa dig om att djurhållningen uppfyller gällande regelverk. Den som inte har sökt tillstånd bryter mot djurskyddslagen och riskerar att bli åtalsanmäld.

Mer information om tillstånd finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

FÖRSÄLJNING OCH UTLOTTNING

Hundar får inte säljas i zoobutiker, på marknader eller liknande. De får inte heller användas som vinster i lotterier, tävlingar eller dyligt.

OM REGLERNA INTE FÖLJS

Om du inte följer djurskyddsreglerna kan kontrollmyndigheterna, det vill säga länsstyrelsens djurskyddskontrollant eller polis, besluta om föreläggande eller förbud. Länsstyrelserna kan fatta beslut om omhändertagande av djur samt förbud om att hålla och sköta djur. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddsreglerna kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.

LAGSTIFTNING

Detta är en sammanfattning av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt föreskrifter och allmänna råd för hund och katt. Vill du läsa de fullständiga reglerna hittar dem i: -Djurskyddslagen (SFS 1988:534) -Djurskyddsförordningen ( SFS 1988:539) -Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter -Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar -Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt -Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd (SJVFS 2010:2) on transport av levande djur -Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt paragraf 16 i djurskyddslagen. -Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVF 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård. -Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar.

Du hittar författningarna på http://www.jordbruksverket.se

VILL DU VETA MER?

Besök Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se

Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst

0771-223 233 öppet vardagar 8.00-16.30

Kontakta din djurskyddsinspektör

Kontakta djurskyddsinspektören vid länsstyrelsen i ditt län när du har frågor om djurskydd.

%d bloggare gillar detta: